Vijesti

PLAN PODJELE DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA

 PLAN PODJELE

DRUŠTVA  KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA

 

 

S OSNIVANJEM

NOVOG DRUŠTVA  VODA d.o.o. GAREŠNICA

 

 

Garešnica, veljača 2014.

 

Sukladno odredbama članka 550. b. Zakona o trgovačkim društvima (NN,111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, u daljnjem tekstu: ZTD), uprava trgovačkog društva KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, sa sjedištem u Garešnici, Mate Lovraka bb, upisano u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod brojem MBS: 010044903, OIB: 27917254847 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), 03. veljače 2014. godine donijela je slijedeću:

ODLUKU

o izradi Plana podjele Društva Komunalac d.o.o. Garešnica

Članak 1.

U svrhu usklađenja s odredbama čl. 258. Zakona o vodama, uprava Društva donosi odluku o pokretanju postupka podjele trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica.

Usklađenje statusa isporučitelja vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području Grada Garešnica provesti će se u postupku odvajanja s osnivanjem.

Članak 2.

Uprava Društva izraditi će Plana podjele Društva kao temeljni akt i sadržajnu osnovu provedbe usklađenja statusa javnog isporučitelja.

Članak 3.

Podjela odvajanjem će se provesti prijenosom dijela imovine i obveza, te kapitala iz Komunalca d.o.o. Garešnica na novo društvo koje se osniva.

Imovina koja se prenosi na novo društvo sastoji se od nekretnina (zemljište i objekti), komunalnih vodnih građevina (bunari, cjevovodi, vodospreme, okna, priključci, ), postrojenja i opreme ovih objekata, osobno vozilo, inventara, sitnog inventara i ostalih imovinskih prava, odnosno materijalne i nematerijalne imovine, neophodnih za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda (vodne usluge) na uslužnom i aglomeracijskom području grada Garešnica, radi kojih se osniva novo društvo, kao i obveza i pripadajućeg dijela temeljnog kapitala Društva koje se dijeli.

U Komunalcu d.o.o. (društvu koje se dijeli i ne prestaje) ostati će imovina vezana uz obavljanje ostalih (komunalnih) djelatnosti u Gradu Garešnici s pripadajućim imovinskim pravima i obvezama, odnosno materijalna i nematerijalna imovina namijenjena obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Garešnica  i Općina Hercegovac, Berek i  Velika Trnovitica.

Članak 4.

Plan podjele stupit će na snagu kada ga u za to Zakonom propisanom postupku svojom odlukom usvoji Skupština Društva.

Po prihvaćanju Plana podjele od strane skupštine Društva, uprava Društva će provesti postupak prijave upisa podjele u nadležni sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, kao i sve druge radnje potrebne ili opravdane u cilju uspješne provedbe podjele Društva na način i prema sadržaju utvrđenom Planom podjele.

                                                                                     DIREKTOR

                                                                                      Dražen Bengez

 

A.)  PLAN PODJELE DRUŠTVA

 

B.)   PRILOZI:

 

1. Prijedlog Društvenog ugovora  o osnivanju Društva Voda  d.o.o. Garešnica,

2. Prijedlog izmijene Društvenog Ugovora o osnivanju Društva Komunalac d.o.o. Garešnica,

3. Zaključna bilanca Društva Komunalac d.o.o. Garešnica (društva koje se dijeli),

4. Diobena bilanca na dan 30.09.2013. god.,

5. Raspored dijelova imovine, prava i obveza (sa bilješkama),

6. Početna bilanca Društva Voda d.o.o. Garešnica (društva koje se osniva),

7. Početna bilanca Društva Komunalac d.o.o. Garešnica (nakon podjele),

8. Izvješće revizora podjele Društva Komunalac d.o.o. Garešnica, kao društva koje se dijeli,

9. ZK izvaci za nekretnine koje se prenose s Društva Komunalac d.o.o. Garešnica, na Društvo Voda d.o.o. Garešnica,

10.Popis radnika:

Za koje će se izvršiti prijenos ugovora o radu iz Društva Komunalac d.o.o. Garešnica na Društvo Voda  d.o.o. sa punim radnim vremenom u novom društvu.

 

 

Temeljem čl. 550. b. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13 – dalje ZTD)

Uprava trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica : Dražen  Bengez, OIB 45451207008

direktor Komunalac d.o.o. sa sjedištem u Garešnici, Mate Lovraka bb, upisanog u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem Tt- 14/97, MBS: 010044903 ,  OIB 27917254847, izradili su  03. veljače 2014.godine slijedeći:

 

PLAN PODJELE DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. GAREŠNICA S OSNIVANJEM NOVOG DRUŠTVA

VODA D.O.O. GAREŠNICA

Uvod

Ovim Planom podjele detaljno se uređuje podjela trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica, sa sjedištem u Garešnici, Mate Lovraka bb  (dalje u tekstu: KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA) prijenosom više dijelova imovine i obveza, te kapitala Društva koje se dijeli i ne prestaje, na novo društvo (u daljnjem tekstu: VODA d.o.o. Garešnica  koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem).

Podjela Društva Komunalac d.o.o. Garešnica uvjetovana je primjenom odredbi čl. 258. Zakona o vodama.

Podjela odvajanjem će se provesti prijenosom dijela imovine i obveza, te kapitala iz Komunalca d.o.o. Garešnica na novo društvo Voda d.o.o. Garešnica koje se osniva. Imovina koja se prenosi na novo društvo sastoji se od nekretnina (zemljište i objekti), komunalnih vodnih građevina (bunari, cjevovodi, vodospreme, okna, priključci, ), postrojenja i opreme ovih objekata,  osobnih vozila, inventara, sitnog inventara i ostalih imovinskih prava, odnosno materijalne i nematerijalne imovine, neophodnih za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda (vodne usluge) na uslužnom i aglomeracijskom području grada Garešnica, radi kojih se osniva novo društvo, kao i obveza i pripadajućeg dijela temeljnog kapitala Društva koje se dijeli.

U Komunalcu d.o.o. Garešnica (društvu koje se dijeli i ne prestaje) ostati će imovina vezana uz obavljanje ostalih (komunalnih) djelatnosti u Gradu Garešnica i Općinama Hercegovac, Velika Trnovitica i Berek s pripadajućim imovinskim pravima i obvezama, odnosno materijalna i nematerijalna imovina namijenjena obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Garešnica  i tri (3) susjedne općine.

Novo Društvo Voda  d.o.o. Garešnica sveopći je pravni slijednik Društva Komunalac d.o.o.

Garešnica.

Sastavni dio ovog Plana podjele čine Prilozi 1-10.

1. Tvrtka i sjedište društva koje se dijeli (čl. 550.b. st. 2. toč.. 1. ZTD-a).

Tvrtka i sjedište društva koje se dijeli glasi:

KOMUNALAC d.o.o. Garešnica, sa sjedištem u Garešnici, Mate Lovraka bb, upisan u registru Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem Tt 14/97 , MBS: 010044903 OIB 27917254847

2. Prijedlog Društvenog Ugovora  o osnivanju novog društva (čl. 550.b. st. 2. toč.. 2. ZTD-a).

U Prilogu br. 1 sadržan je prijedlog Izjave o osnivanju novog društva koje se osniva pod tvrtkom Voda d.o.o. Garešnica, za javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje voda i skraćenim nazivom VODA d.o.o. GAREŠNICA, sa sjedištem u Garešnici Mate Lovraka 30, s temeljnim kapitalom  2.256.800,00  kuna, a koji čini sastavni dio ovog Plana podjele.

U Prilogu br. 2 sadržan je prijedlog Izmjena i dopuna Društvenog ugovora o osnivanju Društva Komunalac d.o.o. Garešnica, koje se dijeli i ne prestaje, a koji čini sastavni dio ovog Plana podjele. Nakon podjele Društvo će nastaviti poslovati pod tvrtkom: Komunalac d.o.o. Garešnica, za obavljanje komunalnih djelatnosti, skraćenog naziva KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA.

Glavna skupština Društva koje se dijeli odlukom o prihvaćanju usvaja i Plan podjele i Izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju Društva Komunalac d.o.o. Garešnica, te ujedno usvaja i tekst Društvenog ugovora o osnivanju Društva Voda d.o.o. Garešnica, kao novog društva koje se podjelom osniva.

3. Izjava o podjeli i prijenosu dijelova imovine, obveza i kapitala Komunalca d.o.o Garešnica. na novo društvo (čl. 550.b. st. 2. toč. 3. ZTD-a).

Podjela društva Komunalca d.o.o. Garešnica provodi se odvajanjem s osnivanjem prijenosom dijela imovine i obveza, te kapitala predmetnog društva, a da ovo društvo ne prestaje, na novo društvo

Voda  d.o.o. Garešnica, koje je po svom pravnom obliku društvo s ograničenom odgovornošću, s pravnim posljedicama sveopćeg pravnog sljedništva.

Odvajanje dijelova imovine provest će se na slijedeći način:

Na Vodu d.o.o. Garešnica, društvo koje se osniva u postupku podjele s osnivanjem, prenosi se imovina, prava i obveze, kako je navedeno u Diobenoj bilanci (Prilogu broj 4) sa pripadajućim bilješkama (Prilog broj 5) ovog Plana podjele.

4. Omjer zamjene udjela u društvu koje se dijeli u odnosu na udjele u novom društvu (čl. 550.b. st. 2. toč. 4. ZTD-a).

Podjelom društva Komunalac d.o.o. Garešnica, uz istodobno osnivanje društva Voda d.o.o. Garešnica, te prijenosom dijela imovine i obveza Društva na novo društvo, dosadašnji članovi  Grad Garešnica, Općina Hercegovac, Velika Trnovitica  i Berek)) čiji poslovni udio čine temeljni kapital Društva u visini   3.761.400,00  kuna steći će poslovni udio u novom društvu u nominalnom iznosu jednakom smanjenju temeljnog kapitala Društva koje se dijeli u istim postocima kao što je vlasništvo u Komunalcu d.o.o. Garešnica a iznosi Grad Garešnica 62,7% , Općina Hercegovac 15,7 %, Općina Berek 12,4 % i Općina Velika Trnovitica 9,2 %..

5. Doplate u novcu (čl. 550. b. st. 2, točka 5. ZTD-a).

Doplate u novcu neće se izvršavati, jer nisu potrebne radi provođenja podjele. Ulog u društvo koje se osniva unosi se ulaganjem stvari, prava i obveza Društva koje se dijeli.

Podjelom društva Komunalac d.o.o. Garešnica istodobno osnivanje društva Voda d.o.o. Garešnica prijenosom dijela imovine i obveza društva koje se dijeli na novo društvo. Postotak vlasništva ostale isti  kao u Komunalcu d.o.o. Garešnica ,stjecanjem  poslovnik udjela koji se dijele na Grad Garešnica 62,7 %, Općina Hercegovac,15,7 %, Općina  Berek 12,4 % I Općina Velika Trnovitica 9,2 %.

6. Pojedinosti o smanjenu temeljnog kapitala Društva Komunalac d.o.o. Garešnica, kao društva koje se dijeli (čl. 550. b. st. 2. točka 6. ZTD-a).

Komunalac d.o.o. Garešnica (kao društvo koje se dijeli) prije podjele registrirano je sa temeljnim kapitalom u iznosu od 3.761. 400, 00 kuna.

(slovima: trimilijunasedamstošezdesetjednatisućačetiristotinekuna) 

u vlasništvu Grad Garešnica 62,7 %, Općina Hercegovac,15,7 %, Općina  Berek 12,4 %  i Općina Velika Trnovitica 9,2 %.

Provedbom ovog Plana podjele temeljni kapital društva Komunalac d.o.o. Garešnica, kao društva koje se dijeli, smanjuje se s iznosa 3.761.400,00  Kn

(slovima: trimilijunasedamstošezdesetjednatisućačetiristotine kuna)

za iznos 2.256.800,00 Kn

(slovima: dvamilijunadvjestopedesetšesttisućaosamstotina  kuna)

Na iznos: 1.504.600,00 Kn

(slovima: jedanmilijunpetsočetiritisućešeststotina kuna)

Vlasništvo će biti raspodjeljeno na slijedeći način :

Iznos temeljnog kapitala društva koje se osniva, Voda   d.o.o. Garešnica, utvrđuje se u iznosu koji odgovara knjigovodstvenoj vrijednosti smanjenja temeljnog kapitala Društva koje se dijeli.

7. Pojedinosti o stjecanju udjela u novim društvima (čl. 550. b. st. 2. točka 7. ZTD-a)

Odvajanje se provodi prijenosom dijela imovine iz aktive bilance društva Komunalac d.o.o. Garešnica, društva koje se dijeli, na novo društvo Voda  d.o.o. Garešnica., društvo koje se osniva. U pripadajućem iznosu smanjuje se i temeljni kapital društva koje se dijeli, a osnivači i vlasnici  društva koje se dijeli stječu udjele istog nominalnog iznosa u društvu koje se osniva.

U društvu koje se osniva, u pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću udjelničari  su Grad Garešnica, Općine Hercegovac, Velika  Trnovitica i Berek.

Nominalni iznos temeljnog kapitala prije podjele društva Komunalac d.o.o. Garešnica, sastoji se od 4 poslovna udjela koji iznose Grad Garešnica 2.358.397,80 Kn, Općina Hercegovac 590.539,80 kuna, Općina Berek 466.413,60 kuna, Općina Velika Trnovitica 346.048,80 kuna i jednak je zbroju nominalnih iznosa temeljnog kapitala društva Komunalac d.o.o. Garešnica (poslije podjele) koji čine poslovne udjele Grad Garešnica u iznosu 1.415.100,00  Kn (jedan milijun četiri stotine petnaest tisuća i jednu stotinu kuna) Općina  Hercegovac  354.300,00 ( tri stotine pedeset četiri tisuće tri stotine), Općina Berek 279.800,00 (dvije stotine sedamdeset devet tisuća osam stotina ), Općina  Velika Trnovitica  207.600,00. (dvije stotine sedam tisuća šest stotina).

8. Dan poslovnih učinaka podjele (čl. 550. b. st. 2. točka 8. ZTD.a).

Kao dan poslovnih učinaka podjele određuje se nadnevak rješenja Trgovačkog suda o upisu podjele u Registar, od kojeg dana radnje koje poduzima Komunalac d.o.o. Garešnica, kao društvo koje se dijeli, vrijede kao da su poduzete i za račun društva Voda . d.o.o. Garešnica, kao društvo  koje se osniva.

Zaključni izvještaj o financijskom položaju društva koje se dijeli (Komunalac d.o.o. Garešnica) sastavljen je s nadnevkom 30.09.2013. god., a početni izvještaji novog društva koje se osniva (Voda  d.o.o. Garešnica) i društva Komunalac d.o.o.  Garešnica nakon podjele sastavljeni su sa nadnevkom 01.10.2013. god.

9. Udjeli s posebnim pravima (čl. 550. b. st. 2. točka 9. ZTD-a).

Utvrđuje se da u Društvu koje se dijeli ne postoje udjeli s posebnim pravima, niti prava koja bi imateljima takvih udjela, odnosno nositeljima tih prava pripadala u novom društvu, kao niti pripadajuća novčana naknada za takva prava.

10. Posebne pogodnosti članovima Uprave, članovima Nadzornog odbora i Revizoru (čl. 550. b. st. 2. točka 10. ZTD-

Utvrđuje se kako nema posebnih pogodnosti danih članu Uprave, bilo kojem članu Nadzornog odbora ili Revizoru podjele Komunalca d.o.o. Garešnica (kao društva koje se dijeli i ne prestaje), kao ni članu Uprave ili članu Nadzornog odbora društva Voda d.o.o. Garešnica (kao društva koje se osniva).

11. Opis i raspored dijelova imovine, prava i obveza

(čl. 550. b. st. 2. točka 11. ZTD-a)

11.2. Na Vodu d.o.o. Garešnica(kao društvo koje se osniva) prenosi se imovina, prava i obveze iskazani u Prilogu br. 5. (s pripadajućim bilješkama).

U navedenom prilogu specificirana je dugotrajna materijalna imovina (Bilješka 1.), kratkotrajna imovina (zalihe – Bilješka 2.), materijalna imovina u upotrebi i pripremi  (Bilješka 3.). Navedena imovina je iskazana po knjigovodstvenoj vrijednosti u kunama, s opisom imovine prema diobenoj bilanci na dan 30.09.2013. god. (Bilješka 4.), Temeljni kapital Voda d.o.o. Garešnica (Bilješka 5.), Rezerve iz dobiti (Bilješka 6.), Dugoročne obveze (Bilješka 7.), Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja ( Bilješka 8.)

Posebno poglavlje Priloga čini popis i opis nekretnina u upotrebi, kao i dugotrajne imovine u pripremi, koji se prenose na Voda  d.o.o. Garešnica.

Opis dugoročnih obveza koje se ovim Planom prenose na novo društvo dat je u slijedećoj tabeli:

KONTO

OPIS

IZNOS

2520

KREDIT ESB PARTIJA: 5103151903

1.452.740,00

 

11.3.Upravni i ostali akti koji se prenose

Komunalac d.o.o. Garešnica, kao društvo koje se dijeli i izdvaja djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na novo društvo Voda  d.o.o. Garešnica, koje se podjelom osniva, prenosi i pripadajuće upravne i druge akte (suglasnosti, dozvole, rješenja i odluke mjerodavnih državnih tijela i službi), a koje su vezane uz obavljanje predmetnih djelatnosti prema slijedećem popisu:

 

NAZIV AKTA

 

 1. Rješenje Ministarstva zdravlja o odstupanju od MDK vrijednosti za arsen za vodu namijenjen za ljudsku potrošnju do 50 ug As/l

Klasa: UP/I-541-01/13-01/07,

Ur.broj: 534-09-01-1-3/2-13-3.

 

 

 1. Rješenje Ministarstva zdravlja o registraciji i upisu objekta „Vodocrpilište    Garešnica“ u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom

Klasa; UP/I-541-02/13-05/151,

Ur.broj: 534-09-2-1-2-8/5-13-2.

 

 1. Odluka o zonama sanitarne zaštite i izvorišta „Garešnica“ – Garešnica,

Gradsko vijeće grada Garešnica

Klasa: 363-01/08-01/6,

Ur.broj: 2123/01-01-08-1.

 

 1. Ugovor o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe

Državna uprava za vode

Klasa: UP/I-034-02/97-01/137,

Ur.broj: 527-01-02/37-97-05.

 

 1. Dozvolbeni nalog za korištenje voda iz bunara crpilišta Garešnica

Hrvatske vode

Klasa: UP/I-3325-03/00-01/0190,

Ur.broj: 374-21-3-00-3 ing. BG.

 

 1. Vodopravna dozvola za korištenje vode iz bunara crpilišta u Garešnici

Hrvatske vode

Klasa: UP/I-325-03/00-01/0190,

Ur.broj: 374-21-3-00-2 ing. BG.

 

 1. Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda

Hrvatske vode

Klasa: UP/I-325-04/10-04/0000247,

Ur.broj: 374-21-4-10-3.

 

 1. Rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, opreme, zaposlenika i zaštite na radu za uporabu opasnih kemikalija

Ured državne uprave u BBŽ

Klasa; UP/I-540-02/08-05/08,         Ur.broj: 2103-05-03-05.

Komunalac d.o.o. Garešnica, kao društvo koje se dijeli, prenosi ovim Planom podjele na društvo Voda d.o.o. Garešnica, kao društvo koje se osniva, pravo trajnog korištenja baze podataka korisnika vodnih usluga u elektronskom i pisanom obliku sa svom pripadajućom dokumentacijom, a čije korištenje će biti isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti javnog isporučitelja i sukladno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju način korištenja i zaštite osobnih podataka.

11.4 Temeljem zaključenog ugovora o osiguranju imovine društva Komunalac d.o.o. Garešnica, sukladno odredbama ovog Plana podjele, na društvo Voda d.o.o. Garešnica prenose se, u cijelosti ili u pripadajućem dijelu, prema vrsti i predmetu osiguranja, slijedeće police osiguranja imovine i zaposlenika:

OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO I POLICEOPIS OSIGURANJA
Croatia osiguranjeBROJ POLICE:  026064000621Svi radnici na određeno i neodređeno vrijemePrema kadrovskoj evidenciji ugovaratelja
Croatia osiguranjeBROJ POLICE: 013064001029Plinske, vodovodne i kanalizacijske mreže sa objektima: vodotornjevi, crpilište i bunari
Croatia osiguranjeBROJ POLICE: 014064000562Vodovod, plin i kanalizacija
Croatia osiguranjeBROJ POLICE: 099064000451Javna odgovornost prema trećim
Croatia osiguranjeBROJ POLICE: 012703047622Lada Niva 1.7I 59kW      BJ 351-M

11.5 Ugovori o radu koji će biti zaključeni po postupcima započetim prije dana poslovnih učinaka i koji se prenose u daljnjem postupku na društvo Voda  d.o.o.  Garešnica

NAZIV RADNOG  MJESTA                                      BROJ IZVRŠITELJA

1.Rukovoditelj OJ  voda –pročistač                                          1

2. Rukovatelj crpne stanice                                                        5

3. Rukovatelj pročistača                                                            1 

11.6..Tabularne izjave

Komunalac d.o.o. Garešnica izričito izjavljuje da dopušta društvu Voda d.o.o. Garešnica, da bez ikakve njegove daljnje dozvole ili suglasnosti, a temeljem ovog Plana podjele i Rješenja Trgovačkog suda u Bjelovaru o upisu podjele i osnivanja društva, izvrši u zemljišnim knjigama upis prava vlasništva nekretnina (koje se prenose iz društva Komunalac d.o.o. Garešnica na društvo Voda  d.o.o. Garešnica), na svoje ime, uz istovremeno upis brisanja prava vlasništva ili prava korištenja sa Komunalca d.o.o. Garešnica, i to nekretnina prema slijedećem popisu.

11.7. Popis nekretnina u zemljišno-knjižnom vlasništvu Komunalac d.o.o. Garešnica, a koje se prenose temeljem ove tabularne izjave na društvo Voda  d.o.o. Garešnica koje se osniva:

 1. 1.      kčbr. 876/6  ARTEŠKI BUNAR GB-2 I DVOR , površine 61 čhv. upisane u zk.ul. 2116  k.o. Garešnica
 2. 2.      kčbr.1130/4  ARTEŠKI BUNAR GB-4  LIVADA I PUT, površine 264 čhv. upisane u zk.ul. 2116 k.o. Garešnica
 3. 3.      kčbr.1131/3  VOĆNJAK, površine 49 čhv. upisane u zk.ul.  2116.k.o. Garešnica
 4. 4.      kčbr.1181/9 CRPNA VODNA STANICA S ARTEŠKIM BUNAROM GB 1 I GB 5, površine 1175 čhv. upisane u zk.ul. 2116 k.o. Garešnica
 5. 5.      kčbr. 1767/3  PAŠNJAK,  površine 65 čhv. upisane u zk.ul..  2116 k.o. Garešnica
 6. 6.      kčbr.   876/8 .DVORIŠTE KRAJ ARTEŠKOG BUNARA GB-2, površine  56 čhv,

upisane u zk.ul.. broj 2262 k.o. Garešnica

 1. 7.      kčbr.1835/9 PROČISTAČ OTPADNIH VODA I PAŠNJAK MEĐUVOĐE, površine 1   jutro 632 čhv, upisane  zk.ul.2262, k.o. Garešnica                                                        
 1. 8.      kčbr.1835/11 POTOK GAREŠNICA, površine 977 čhv, upisan u zk.ul.. 2262   k.o.

         Garešnica

 1. 9.      kčbr.1128/9 ORANICA ŠOVICA, površine 301 čhv, upisane u zk.ul. 2747 k.o.
 2. 10.  Garešnica  
 3. 11.  kčbr.1129/3 LIVADA ŠOVICA , površine 182 čhv. upisane u zk.ul.2747 k.o.           Garešnica
 4. 12.  kčbr. 1130/3 ORANICA OGRADA, površine 875 čhv, upisane u zk.ul.  2747 k.o.  Garešnica
 5. 13.  kčbr.1216/1 LIVADA I KANAL PODKUĆNICA, površine 723 čhv, upisane u zk.ul. broj 67 k.o. Garešnica.
 6. 14.  kčbr.1209/1 LIVADA I KANAL PODKUĆNICA, površine 1 j i 127 čhv. upisane u   zk.ul.67 k.o.  Garešnica.

Komunalac d.o.o. Garešnica izričito izjavljuje da dopušta društvu Voda  d.o.o. Garešnica da bez njegove daljnje dozvole, a temeljem ovog Plana podjele, izvrši upis prava vlasništva osobnog vozila na svoje ime, a prema slijedećem popisu:

LADA  NIVA 1,7 I, 59 kW, GP – 010104  BJ  351-M

Utvrđuje se da nema imovine koju nije moguće dodijeliti novom društvu, a da nije prema utvrđenim kriterijima raspoređena ovim Planom podjele. Za slučaj da neka imovina ovim Planom podjele nije izrijekom navedena da ostaje u Komunalcu d.o.o. Garešnica i koja nigdje drugdje nije spomenuta, a koja eventualno postoji, ostaje i dalje u vlasništvu Komunalca d.o.o. Garešnica.

 

 

12.BILANCE (čl. 550. b. st. 2. točka 13. ZTD-a)

13.1.U Prilogu br. 3 ovog Plana podjele nalaze se zaključna bilanca Komunalca d.o.o. Garešnica(kao društva koje se dijeli) na dan 30.09.2013. god.

13.2 U Prilogu  br.4 ovog Plana podjele nalazi se diobena Bilanca

13.3. U Prilogu br. 5. (Bilješka 1.) Građevinski objekti, odnosno komunalne vodne građevine  (bunari, cjevovodi, vodospreme, okna, priključci) postrojenja i oprema koja se prenosi u imovinu novoosnovane VODA d.o.o. dani su u tabelarnom prikazu. Budući da su se ti građevinski objekti i komunalna infrastruktura nalazili pod različitim Radnim jedinicama ( RJ Voda i RJ Kanalizacija) unutar poduzeća Komunalac d.o.o., dan je prikaz izdvajanja iz radnih jedinica.

13.4. U Prilogu br.5 (Bilješka 6.) odnosi se na dobit iz prethodnih godina tvrtke Komunalac   d.o.o. Garešnica

13.5. U prilogu br. 5 (Bilješka 8.) odnosi se na odgođeno plaćanje troškova i prihode budućeg razdoblja

13.3.U Prilogu br. 6 ovog Plana podjele nalazi se početna bilanca društva Voda d.o.o. Garešnica (kao društva koje se osniva) i u Prilogu br. 7 početna bilanca društva Komunalac d.o.o. Garešnica (nakon podjele) s nadnevkom 01.10.2013. god.

13.4. U diobenoj bilanci, stavka Ostala potraživanja u iznosu od 288.647 odnosi se na ne doznačena sredstva Grada Garešnice za sufinanciranje komunalne infrastrukture.

 

14.Iznos novčane doplate (čl. 550. b. st. 2. točka 14. ZTD-a)

U postupku podjele društva Komunalac d.o.o. Garešnica odvajanjem s osnivanjem novog društva Voda  d.o.o. Garešnica, nisu predviđene doplate u novcu.

15. Revizija podjele (odvajanjem s osnivanjem) (čl. 550. e. i čl. 550. c. st. 4. ZTD-a)

15.1. Reviziju podjele odvajanja s osnivanjem obavit će društvo Mazars Cinotti Audit d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju,  Pile 1 10 000 Zagreb, imenovano od Trgovačkog suda u Bjelovaru, Rješenjem 4 RI-42/2013-2 od 16.siječnja 2014.

15.2. Pisano revizorsko izviješće se prilaže Planu podjele kao Prilog br. 8.

 

16.RADNICI I PRENOŠENJE UGOVORA O RADU NA NOVOG POSLODAVCA

Sukladno odredbama čl. 133. Zakona o radu, nakon provedene podjele i osnivanja novog društva Voda d.o.o. Garešnica, na isto će se prenijeti ugovori o radu određenog broja zaposlenika, neophodnog za nesmetano obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“, br. 28/11) i Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje („Narodne novine“, br. 28/11).

Popis radnika Komunalca d.o.o. Garešnica na poslovima iz dosadašnjih djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, čiji se ugovori o radu prenose na novo društvo dat je u Prilogu br. 10.

Ugovori o radu navedenih radnika Komunalca d.o.o. Garešnica prenijeti će se na novo društvo Voda d.o.o. Garešnica, kao novog poslodavca, sa danom nastupanja poslovnih učinaka podjele i nakon upisa osnivanja ovog Društva u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

 

17. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Plan podjele stupa na snagu kada ga svojom odlukom odobri Skupština Komunalca d.o.o. Garešnica, kao skupština društva koje se dijeli.

Plan podjele prijavit će se sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, u smislu odredbi čl. 550. g. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Sukladno odredbama čl. 550. g. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, uprava Društva koje se dijeli objaviti će na web stranici društva www.komunalac-garesnica.hr cjeloviti Plan podjele društva Komunalac d.o.o. Garešnica s osnivanjem novog društva Voda  d.o.o. Garešnica.

18. PRAVNE POSLJEDICE UPISA

Upisom podjele u sudski registar, dijelovi imovine društva koje se dijeli, obveze i pravni odnosi, kako je to određeno ovim Planom podjele, sveopćim pravnim sljedništvom prelaze na društvo Voda  d.o.o. Garešnica.

 

KOMUNALAC d.o.o. Garešnica

                                                                                                              Uprava društva:

___________________________

                                                                                                                  DIREKTOR

Dražen Bengez

 

Na temelju čl. 550 c Zakona o trgovačkim društvima, (NN 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 144/12., i 68/13.), KOMUNALAC d.o.o. zastupan po upravi (direktoru) Draženu Bengez, dana 03. veljače 2014. godine, donosi slijedeći

 

P R I J E D L O G   D R U Š T V E N O G   U G O V O R A

O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODA d.o.o. Garešnica

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

     KOMUNALAC d.o.o. Garešnica, Mate Lovraka bb., kao osnivač osniva Trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga.

 

II IMATELJI POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA

Članak 2.

 

Imatelji poslovnih udjela  Društva su: Grad Garešnica, Općina Hercegovac, Općina Berek, i Općina Velika Trnovitica.

 

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

 

Tvrtka Društva glasi: VODA društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge.

Skraćena tvrtka glasi: VODA d.o.o.

Sjedište Društva je: Garešnica, Mate Lovraka 30.

 

IV. ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Članak 4.

 

Društvo u svom poslovanju rabi štambilj. Štambilj sadrži tekst skraćene tvrtke i sjedište Društva.

Uprava Društva odlučuje o obliku, veličini, broju i načinu uporabe štambilja.

Evidenciju o štambiljima vodi Uprava Društva ili osoba koju Uprava ovlasti u pismenom obliku.

Odlukom Uprave određuje se način čuvanja pojedinih štambilja.

 

V. PREDMET POSLOVANJA

 

Članak 5.

 

Predmet poslovanja društva su:

* javna vodoopskrba,

* javna odvodnja,

* izrada i održavanje priključaka za javnu vodoopskrbu i za javnu odvodnju,

* umjeravanje i servisiranje vodomjera,

* ispitivanje vode za piće za vlastite potrebe,

* proizvodnja energije za vlastite potrebe,

* uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe,

* upravljanje građevinama za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

 

VI   ODGOVORNOST DRUŠTVA

Članak 6.

 

Društvo nastupa u pravnom prometu samostalno i neograničeno u okviru predmeta poslovanja.

Društvo odgovara za svoje obveze imovinom Društva.

Članovi Društva ne odgovaraju za obveze Društva.

 

VII  TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA I TEMELJNI ULOZI

 

Članak 7.

 

Temeljni kapital Društva iznosi: 2.256.800,00 kn (dva milijuna dvjesto pedeset šest tisuća osamsto kuna).

Temeljni kapital unesen je u Društvo u stvarima i novcu, a utvrđen je u Izvješću revizora osnivanja, tvrtke MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Pile 1., 10000 Zagreb.

Imovina koja je predmet unosa temeljnog kapitala specificirana je u Izvješću revizora osnivanja iz stavka 2. ovog članka i sastavni je dio ovog Društvenog Ugovora.

Članak 8.

 

Članovi Društva pojedinačno preuzimaju poslovne udjele u slijedećim iznosima:

Grad Garešnica u iznosu                   1.415.100,00 kn

Općina Hercegovac u iznosu od                    354.300,00 kn

Općina Berek u iznosu od                         279.800,00 kn

Općina Velika Trnovitica u iznosu od             207.600,00 kn

 

Članak 9.

 

U skladu s utvrđenim poslovnim udjelima iz članka 8. ovog Ugovora svaki od članova Društva ima po jedan poslovni udio u Društvu.

Poslovni udio svakog osnivača iznosi:

Grad Garešnica              62,7%

Općina Hercegovac       15,7%

Općina Berek            12,4%

Općina Velika Trnovitica    9,2%

Srazmjerno stečenim poslovnim udjelima u Društvu, članovi Društva upravljaju Društvom i sudjeluju u podjeli dobiti Društva.

 

Članak 10.

 

Temeljni kapital može se povećati ili smanjiti Odlukom Društva, a u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Prilikom donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, utvrđuju se uvjeti i rokovi preuzimanja poslovnih udjela, te način izvješćivanja članova Društva o pravu prvenstva.

Unos u poslovne knjige Društva vrijednosti objekata koji su izgrađeni, a nisu predani u osnovna sredstva VODA d.o.o. Garešnica i imovine koja će biti izgrađivana na jedinstvenoj tehnološkoj cjelini distributivne mreže, u dijelu koji nije financiran iz sredstava Društva, povećava kapital Društva.

Povećanje temeljnog kapitala Društva, u skladu sa prethodnim stavkom, ne može biti osnova za promjenu vrijednosti poslovnih udjela članova Društva.

Povećanje temeljnog kapitala s osnova financiranja osnovnih sredstava Društva sredstvima jednog od članova Društva, a u korist povećanja poslovnog udjela istog člana, može se izvršiti samo Odlukom članova Društva, koja se donosi većinom od najmanje 90% glasova svih članova Društva.

 

VIII  STJECANJE, PRIJENOS I ZALAGANJE POSLOVNIH UDJELA

 

Članak 11.

 

Poslovni udio u Društvu mogu steći fizičke i pravne osobe.

Novi član pristupa Društvu temeljem Ugovora kojeg zaključuje s Društvom.

Članom Društva postaje se pristupanjem novog člana Društvu, odnosno stjecanjem poslovnog udjela u Društvu na temelju valjane pravne osnove.

 

Članak 12.

 

U slučaju povećanja temeljnog kapitala Društva, postojeći članovi imaju prioritetno pravo unošenja novog udjela i stjecanja novog poslovnog udjela u Društvo.

Članovi Društva  u smislu stavka 1. ovog članka su članovi koji su kao takvi upisani u knjigu poslovnih udjela.

U koliko se prioritetnim pravom želi koristiti više članova Društva, oni to svoje pravo ostvaruju proporcionalno veličini poslovnih udjela.

U svakom slučaju, poslovni udio novog člana Društva, određuje se u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala.

 

Članak 13.

Poslovni udjeli su djeljivi.

Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati.

Ako član Društva stekne nove poslovne udjele u Društvu, svaki od poslovnih udjela tog člana, zadržava samostalnost.

Kada na temelju valjane pravne osnove pojedini poslovni udio u Društvu, ili neki njegov dio, stekne više osoba, oni prava i dužnosti člana Društva i imatelja udjela, ostvaruju zajedno kao ovlaštenici u idealnim dijelovima jedinstvenog poslovnog udjela, a svoja članska prava u Društvu ostvaruju putem zajedničkog punomoćnika, kojem u tu svrhu izdaju pismenu punomoć.

Članak 14.

Član Društva može raspolagati svojim poslovnim udjelom jedino na način i pod uvjetima predviđenim ovim Ugovorom i Zakonom o trgovačkim društvima, a isto vrijedi i za dijelove poslovnog udjela.

 

Članak 15.

 

U slučaju da član Društva želi  raspolagati  svojim  poslovnim  udjelom  u  korist  treće osobe, dužan je o svojoj namjeri i uvjetima raspolaganja izvijestiti članove Društva.

Društvo će ocijeniti da li je takvo raspolaganje u protivnosti s interesima Društva, te će o toj namjeri, uvjetima raspolaganja poslovnim udjelom, kao i o svom stavu u pogledu namjeravanog raspolaganja poslovnim udjelom, obavijestiti člana Društva koji namjerava raspolagati poslovnim udjelom u roku od 15 dana od dana primitka izjave iz prethodnog stavka.

 

Članak 16.

 

Ostali članovi Društva imaju pravo prvokupa poslovnog udjela kojim namjerava raspolagati drugi član Društva, razmjerno visini svog poslovnog udjela u Društvu u momentu otkupa poslovnog udjela koji je ponuđen.

Valjan je sporazum zainteresiranih članova Društva (koji su dali ponude po pravu prvokupa) kojim oni drugačije uređuju međusobna prava u pogledu poslovnog udjela, ili dijela poslovnog udjela što ga pojedini član može otkupiti koristeći se pravom prvokupa.

 

Članak 17.

 

Član Društva koji se namjerava koristiti pravom prvokupa, ili koji se odriče tog prava, preporučenim pismom, izvijestiti će o tome Društvo i člana koji namjerava raspolagati tim poslovnim udjelom.

 

Članak 18.

 

Pravo člana Društva da se koristi pravom prvokupa prestaje protekom 45-og dana nakon što mu je dostavljeno izvješće iz čl. 15. ovog Ugovora.

Pravo člana društva da se koristi pravom prvokupa prestaje protekom 45-og dana nakon što je dao pismeno izvješće da želi kupiti poslovni udio kojim se namjerava raspolagati, ako u tom roku ne pristupi zaključenju Ugovora o kupnji ponuđenog poslovnog udjela.

 

 

Članak 19.

 

Ako se pojedini član ne želi koristiti pravom prvokupa, ostali članovi Društva, ili samo jedan član, mogu steći poslovni udio kojim se želi raspolagati.

 

Ako ni  jedan od članova Društva ne želi otkupiti ponuđeni poslovni udio, član Društva može svoj poslovni udio prenijeti trećoj osobi po proteku vremena od četiri mjeseca od dana kada je izvijestio Društvo o namjeri da prenese svoj udio.

Članak 20.

 

Član Društva ne može prenijeti trećoj osobi poslovni udio pod povoljnijim uvjetima od onih koje je ponudio drugim članovima Društva.

 

Prijenos udjela do kojeg dođe univerzalnom sukcesijom, ne smatra se raspolaganjem u smislu odredaba ovog Ugovora.

 

Članak 21.

 

Članovi Društva mogu zalagati svoje udjele u Društvu bez ograničenja.

 

Članak 22.

 

Društvo je ovlašteno povući poslovni udio svog člana u slijedećim slučajevima:

1)   u svako vrijeme ako na to pristane član Društva kojemu poslovni udio pripada. Suglasnost se daje u pismenom obliku;

2)   bez pristanka člana kojemu poslovni udio pripada u slijedećim slučajevima;

a) ako univerzalni pravni sljednik ili pravni sljednici člana Društva u roku od 30 dana po upisu tog sljedništva  u odgovarajućem registru, o tome ne izvijeste Društvo i ne podnesu o tome kao dokaz valjanu ispravu;

b) kad se u odnosu na člana Društva steknu važni razlozi koji opravdavaju povlačenje njegovog poslovnog udjela u Društvu. Smatrati će se da takvi razlozi postoje kada član Društva grubo povrijedi svoje članske dužnosti, ili na drugi način djeluje protivno interesima Društva.

 

Članak 23.

 

U slučajevima iz prethodnog članka, povlačenje poslovnog udjela vrši se na teret pričuva Društva, a visina temeljnog kapitala Društva ostaje neizmijenjena.

 

U slučajevima iz prethodnog članka, povučeni poslovni udio prestaje postojati, a vrijednost poslovnog udjela preostalih članova Društva povećava se razmjerno sudjelovanju njihovih postojećih poslovnih udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Članak 24.

 

Uvijek kada je ovlašteno povući poslovni udio svog člana, Društvo može donijeti odluku da se poslovni udio ima prodati osobi, odnosno osobama koje Društvo odredi, ako su ga one voljne kupiti.

 

 

IX   KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

 

Članak 25.

 

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela u koju se unose tvrtka, sjedište, podaci o upisu u sudski registar, iznosi temeljnih uloga, kao i ostali podaci utvrđeni člankom 410. Zakona o trgovačkim društvima.

U odnosu na društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela.

Prava i dužnosti koja članu pripadaju po Zakonu i na temelju članstva u Društvu ima samo onaj član koji je upisan u knjigu poslovnih udjela.

Za uredno, blagovremeno i točno vođenje knjige poslovnih udjela, odgovara Uprava Društva.

 

 

Članak 26.

 

Sva prava koja po odredbama ovog Ugovora pripadaju članu Društva, stječu se danom upisa u knjigu poslovnih udjela.

 

Članak 27.

Članovi društva iz članka 2. ovog Ugovora, upisati će se u knjigu poslovnih udjela u roku od 15 (petnaest) dana od upisa ovog Ugovora u sudski registar.

Članak 28.

 

Kada se radi o prijenosu poslovnog udjela, upis u knjigu poslovnih udjela obavit će se na zahtjev stjecatelja poslovnih  udjela, koji uz zahtjev za upis podnosi na uvid izvornik isprave o pravnoj osnovi stjecanja poslovnog udjela.

Članak 29.

 

Društvo je ovlašteno uskratiti stjecatelju upis u knjigu poslovnih udjela, ako nisu ispunjene pretpostavke za upis utvrđene ovim Ugovorom.

Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Uprava Društva.

 

X   ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

 

Članak 30.

 

Društvo zastupa Uprava u skladu s odredbama ovog Ugovora.

Zastupanje Društva u sudskim sporovima Uprava može pojedinačnom ili generalnom punomoći, povjeriti zaposleniku Društva ili odvjetniku.

 

XI   PROKURA

 

Članak 31.

 

Društvo može imati i prokuristu koji zastupa Društvo u pravnom prometu u granicama koje su određene Zakonom o trgovačkim društvima, u pogledu sadržaja i opsega njegovih ovlaštenja.

Prokuru daje Skupština Društva na prijedlog Uprave i ista se može dati svakoj punoljetnoj poslovno sposobnoj osobi u Društvu ili izvan Društva.

Na temelju Odluke o izdavanju prokure Uprava zaključuje s prokuristom Ugovor o uvjetima i roku obavljanja prokure.

Odluku o opozivu prokure donosi Skupština.

 

XII   UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

 

Članak 32.

 

Članovi Društva upravljaju Društvom putem organa Društva.

Organi Društva su:

1.   Skupština;

2.   Nadzorni odbor; i

3.   Uprava.

 

XIII   SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

Članak 33.

 

Skupštinu Društva sačinjavaju svi članovi Društva koji su  upisani  u  knjigu  poslovnih udjela Društva. Osobno kada su članovi Društva fizičke osobe, a zakonski zastupnici kada su članovi Društva jedinice lokalne samouprave ili pravne osobe.

Članovi Društva ovo pravo iz prethodnog stavka ostvaruju neposredno ili preko punomoćnika.

Za slučaj zastupanja preko punomoćnika, punomoć se mora dostaviti najkasnije jedan sat vremena prije sjednice Skupštine.

 

Članak 34.

 

Skupština Društva odlučuje o slijedećim pitanjima:

– financijskom izvješću Društva, uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,

– povećanju i smanjenju kapitala,

– imenovanju i opozivu Uprave,

– izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,

– statusnim promjenama Društva,

– izmjenama i dopunama ovog Ugovora,

– imenovanju Revizora,

– prestanku Društva.

Osim navedenih pitanja skupština odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj Zakonom ili ovim Ugovorom stavljena u nadležnost.

 

Članak 35.

 

Skupština Društva saziva se u pravilu jedanput godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva i u slučajevima određenim Zakonom i ovim Ugovorom.

Članak 36.

 

Skupštinu Društva saziva Uprava na način i u roku kako je to propisano Zakonom.

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor u slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Ugovorom, i članovi Društva koji pojedinačno ili skupno imaju najmanje 10% glasova Društva.

 

Članak 37.

Skupštini Društva predsjedava predsjednik Skupštine kojega bira Skupština većinom glasova svih članova Skupštine, na vrijeme koje svojom odlukom utvrdi sama Skupština.

Skupštini prvog saziva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 38.

 

Skupština Društva može donositi odluke ako su nazočni članovi Društva koji drže najmanje 10% glasova Društva.

 

Stavkom 1. ovog članka utvrđen je kvorum Skupštine.

Prilikom glasovanja svaki član Društva ima onoliko glasova koliko iznosi njegov poslovni udio.

 

Članak 39.

 

Odluke na Skupštini Društva donose se većinom glasova prisutnih članova Društva, osim kada se Zakonom ili odredbama ovog Društvenog ugovora, propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

 

Članak 40.

 

Skupština Društva donosi odluke većinom od najmanje 95% glasova svih članova Skupštine, kada se odlučuje o slijedećim pitanjima:

– izmjeni ovog Društvenog ugovora;

– povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala Društva;

– statusnim promjenama i prestanku Društva;

– opozivu člana Uprave i članova Nadzornog odbora;

– promjeni predmeta poslovanja.

Članak 41.

 

Glasovanje na Skupštini Društva je javno, ali Skupština može odlučiti, običnom većinom, da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

 

 

XIV   NADZORNI ODBOR

Članak 42.

 

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 (tri) člana.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 (četiri) godine, a mandat im teče od dana upisa u sudski registar.

Nadzorni odbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Izbor predsjednika i zamjenika vrše članovi Nadzornog odbora.

Članak 43.

 

Članovi Društva svojom odlukom izabiru članove Nadzornog odbora.

Prilikom predlaganja i izbora članova Nadzornog odbora, poštivati će se slijedeća struktura članstva u Nadzornom odboru:

– dva člana ispred grada Garešnice,

– jedan član ispred općina Hercegovac, Velika Trnovitica i Berek to na način rotacije da u svakom narednom mandatu bude predstavnik druge općine. Redoslijed mandata je: općina Velika Trnovitica, općina Berek i općina Hercegovac.

Odlukom članova Skupštine, izbor članova Nadzornog odbora može se izvršiti glasovanjem za predloženu listu, ili glasovanjem pojedinačno za svakog predloženog kandidata. Odluka o izboru vrši se natpolovičnom  većinom glasova prisutnih članova Društva.

U  prvom  mandatu   izbor  članova  Nadzornog  odbora  vrši  se  posebnom  odlukom članova Društva.

 

Članak 44.

 

Za člana Nadzornog odbora, ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju člana Uprave Društva, trajnog zamjenika člana Uprave Društva, ili punomoćnika Društva.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema odredbi čl. 436. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 45.

 

Nadzorni odbor obavlja ove poslove:

 

– nadzire vođenje poslova Društva;

– po potrebi saziva Skupštinu Društva;

– podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini;

– zastupa Društvo prema upravi Društva;

– daje suglasnost na odluke kada je to propisano Zakonom ili ovim Ugovorom;

– donosi poslovnik o svom radu ako utvrdi da je to svrhovito;

– imenuje  i  razrješava  članove  svojih  komisija  sa  svrhom pripreme  odluka  koje  donosi i nadzire njihova provođenja;

– daje suglasnost na odluke Uprave o otuđivanju i opterećivanju nekretnina Društva;

– daje suglasnost Upravi-direktoru, na cijenu vodnih usluga;

– daje suglasnost Upravi Društva za troškove investicijske nabave kada pojedinačni iznosi prelaze troškove nabave od 100.000,00 kuna;

– obavlja i druge poslove koji su mu povjereni Zakonom ili ovim Ugovorom.

Članak 46.

 

Nadzorni odbor ovlašten je pregledavati i kontrolirati poslovne knjige Društva i druge dokumentacije, te pregledavati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva.

 

Za potrebe iz stavaka 1. ovog članka, za pojedina područja poslovanja, Nadzorni odbor može angažirati o odgovarajuće stručnjake.

 

Nadzorni odbor može Upravi Društva predložiti mjere poboljšanja poslovanja Društva.

 

Ako Uprava Društva ne prihvati inicijativu iz prethodnog stavka, Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu ako ocjeni da postoji potreba za izvanrednim zasjedanjem.

 

Članak 47.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisano izvješće.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka Nadzorni odbor je dužan podnositi najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i češće.

Na sastav izvješća iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

 

Članak 48.

Radi pripreme zaključaka i odluka Nadzorni odbor može osnivati komisije za njihovo pripremanje i provođenje. Te  komisije Nadzorni odbor može osnovati iz reda svojih članova, ili iz reda vanjskih stručnjaka. Članovi tih komisija ne mogu biti članovi Uprave.

Članak 49.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik.

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazvati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava, pod uvjetima iz članka 265. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Članak 50.

Na svojim sjednicama Nadzorni odbor donosi zaključke i odluke koje su ovim Ugovorom i Zakonom stavljene u njegovu nadležnost. Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora.

 

Članak 51.

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za njihov rad. Visinu naknade utvrđuje Skupština Društva, uzimajući u obzir prijedlog Uprave Društva o visini te naknade.

Ugovore koje članovi Nadzornog odbora zaključe s Društvom izvan obavljanja poslova člana tog Društva, mora prethodno odobriti Nadzorni odbor.

 

XV  UPRAVA DRUŠTVA

 

Članak 52.

 

Upravu Društva čini jedna osoba imenovana kao direktor Društva.

Direktora Društva imenuju članovi Društva svojom odlukom većinom glasova prisutnih članova Društva. Mandat direktora traje 5 (pet) godina i po isteku tog mandata može biti ponovno imenovan za direktora, bez ograničenja broja  mandata. Direktora u prvom mandatnom razdoblju imenuju članovi Društva posebnom odlukom.

 

Članak 53.

 

Direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, uz ograničenje da bez suglasnosti Nadzornog odbora ne može zaključivati investicijske ugovore kada njihov pojedinačni iznos prelazi 100.000,00 kuna.

Pri vođenju poslova Društva, direktor ima slijedeća prava i dužnosti:

– planira i programira poslovanje Društva;

– donosi programe investiranja Društva;

– donosi opće akte Društva;

– priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i Nadzorni odbor i izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora;

– priprema ugovore koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine;

– podnosi Nadzornom odboru,  u  skladu  sa  Zakonom  o  trgovačkim  društvima,  izvješće  o Poslovanju Društva;

– zaključuje ugovore o zapošljavanju sa zaposlenicima u Društvu;

– predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka;

– utvrđuje cijenu komunalnih usluga uz suglasnost Nadzornog odbora;

– obavlja druge poslove određene Zakonom i ovim Ugovorom.

Direktor mora voditi poslove Društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 54.

S direktorom Društva, Nadzorni odbor Društva sklapa Ugovor o radu.

U određivanju ukupnih primanja direktora Društva, mora se voditi računa o tome, da ukupni iznos primanja direktora bude primjeren poslovima koje obavlja i stanju Društva u cjelini.

 

 

XVI   PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

 

Članak 55.

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvaćanjem financijskog izvješća, u koliko isto iskazuje dobitak u poslovanju za proteklu poslovnu godinu.

Dobit koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza, raspoređuje se u pričuve i na članove Društva razmjerno visini njihova poslovnog udjela.

Društvo podmiruje gubitak iz sredstava pričuve Društva. Ako sredstva pričuve Društva ne pokrivaju ukupni iznos gubitka, Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka.

 

 

XVII   REZERVE DRUŠTVA

Članak 56.

Društvo može formirati sredstva pričuve.

Sredstva pričuve Društva nastaju izdvajanjem sredstava iz dobiti Društva odlukom Skupštine.

Sredstva pričuve Društva koriste se prvenstveno za pokrivanje eventualnih gubitaka Društva, te za druge namjene po odluci Skupštine Društva.

 

 

XVIII   OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 57.

Direktor Društva donosi opće akte u obliku pravilnika i pojedinačne akte u obliku odluka, uputa i rješenja, a sve u skladu sa zakonskim odredbama iz područja iz kojeg se donose akti.

Inicijativu za donošenje općeg akta, odluka, uputa i rješenja, mogu dati Skupština, direktor ili Nadzorni odbor.

 

XIX   IZMJENE DRUŠTVENOG UGOVORA

 

Članak 58.

Ovaj se Ugovor može mijenjati samo odlukom članova Društva, po postupku i na način određen ovim Ugovorom i Zakonom.

Prijedlog za promjenu Društvenog ugovora mogu podnijeti Uprava, Nadzorni odbor i članovi Društva koji pojedinačno ili skupno drže najmanje 10% glasova Društva.

XX   VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 59.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

 

 

XXI   PRAVA I OBVEZE ČLANOVA DRUŠTVA I DRUŠTVA

Članak 60.

 

Član Društva stječe prava u skladu s iznosom poslovnog udjela koji mu pripada i to u svemu u skladu s ovim Ugovorom. Član Društva ima prava da bude izvješćivan o radu Društva i o svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu.

Član Društva ima obvezu da bez odgode prijavi Društvu svaku promjenu svoje adrese ili drugih bitnih podataka značajnih za knjigu poslovnih udjela, te da u odnosu na Društvo postupa savjesno, odnosno da svojim postupanjem ne nanosi štetu Društvu ni drugim članovima Društva.

Član Društva obvezan je sve izgrađene objekte distributivne mreže opskrbe pitkom vodom za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, prenijeti u osnovna sredstva Društva, čime stječe prava na poslovni udio iz čl.9. ovog Ugovora.

Pravo i obveze koje Društvo ima prema članovima jesu da Društvo obavlja gospodarske djelatnosti za koje je registrirano, te da te djelatnosti obavlja u skladu sa zakonima i interesima članova Društva.

 

XXII   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

 

Za rješavanje eventualnih sporova između članova Društva međusobno, ili između članova i samog Društva, a u svezi odnosa reguliranih ovim Ugovorom, nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.

 

Članak 62.

Ovaj ugovor stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa usklađenja u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Ovaj ugovor sastavljen je u 10 (deset) primjeraka i smatra se zaključenim kada ga po ovlaštenju članova Društva u znak prihvaćanja prava i obveza koja iz njega proistječu, vlastoručno potpišu zakonski predstavnici članova Društva.

U Garešnici, 03. veljače 2014. godine

DIREKTOR Dražen Bengez

 

Na temelju čl. 550 c Zakona o trgovačkim društvima, (NN 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 144/12., i 68/13.), KOMUNALAC d.o.o. zastupan po upravi (direktoru) Draženu Bengez, dana 03. veljače 2014. godine, donosi slijedeći prijedlog

 

 

ODLUKU O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

 

KOMUNALAC d.o.o. Garešnica

 

 

I.

 

Mijenja se članak 5. Društvenog ugovora tako da isti sada glasi:

 

Predmet poslovanja Društva čine djelatnosti:——————

 

45.33 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju

i hlađenje,————————————————–

60.24 Cestovni prijevoz robe,————————————–

*     Opskrba plinom,———————————————-

*     Održavanje čistoće,——————————————

*     Odlaganje komunalnog otpada,———————————

*     Održavanje javnih površina,———————————-

*     Održavanje nerazvrstanih cesta,——————————

*     Održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih—-

poslova,—————————————————–

*     Obavljanje dimnjačarskih poslova,—————————-

*     Organiziranje i održavanje tržnice na malo,——————

*     Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom,—————

*     Distribucija plina,——————————————

*     Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,——————-

*     Javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom—–

cestovnom prometu,——————————————-

*     Pružanje kolodvorskih usluga,——————————–

*     Prijevoz za vlastite potrebe,——————————–

*     Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,————-

*     Poslovi održavanja javnih cesta,—————————–

*     Premještanje vozila.—————————————–

 

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju navedenih djelatnosti, ako se one uobičajeno ili u manjem opsegu obavljaju uz te djelatnosti.

 

II.

     Mijenja se članak 7. Društvenog ugovora, tako da isti sada glasi:

 

„Temeljni kapital Društva iznosi: 1.504.600,00 kn (jedan milijun petsto četiri tisuće i šesto) kuna.

Planom podjele Trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. s osnivanjem Trgovačkog društva VODA d.o.o. Temeljni kapital Trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., smanjen je sa iznosa 3.761.400,00 kn (tri milijuna sedamsto šezdeset jednu tisuću četristo kuna), za iznos od 2.256.800,00 kn (dva milijuna dvjesto pedeset šest tisuća osamsto) kuna, na iznos od 1.504.600,00 kn (jedan milijun petsto četiri tisuće šesto) kuna.

 

 

III.

 

Mijenja se članak 8., tako da isti sada glasi:

 

Članovi Društva pojedinačno preuzimaju temeljne uloge u slijedećim iznosima:

Grad Garešnica u iznosu od 943.400,00

Općina Hercegovac u iznosu od    236.200,00

Općina Berek u iznosu od 186.600,00

Općina Velika Trnovitica u iznosu od 138.400,00

 

 

IV.

U ostalom dijelu Društveni ugovor ostaje neizmijenjen, a stupa na snagu danom donošenja.

 

 

DIREKTOR:

 

 

——————-

Dražen Bengez

Prilog  3.

                                 BILANCA

                                       STANJE NA DAN 30.09.2013.

 

KOMUNALAC D.O.O.

Naziv pozicije

Komunalac Garešnica na 30.09.

AKTIVA
A)  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B)  DUGOTRAJNA IMOVINA

22.830.437

I. NEMATERIJALNA IMOVINA

0

   1. Izdaci za razvoj
   2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
   3. Goodwill
   4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
   5. Nematerijalna imovina u pripremi
   6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA

22.810.437

    1. Zemljište

151.802

    2. Građevinski objekti

18.129.578

    3. Postrojenja i oprema

160.108

    4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
    5. Biološka imovina
    6. Predujmovi za materijalnu imovinu
    7. Materijalna imovina u pripremi

4.368.949

    8. Ostala materijalna imovina
    9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

20.000

     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

20.000

     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
     3. Sudjelujući interesi (udjeli)
     4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     5. Ulaganja u vrijednosne papire
     6. Dani zajmovi, depoziti i slično
     7. Ostala dugotrajna financijska imovina
     8.  Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA

0

     1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
     2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
     3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA

6.538.495

I. ZALIHE

313.980

   1. Sirovine i materijal

313.980

   2. Proizvodnja u tijeku
   3. Gotovi proizvodi
   4. Trgovačka roba
   5. Predujmovi za zalihe
   6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
   7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA

6.088.865

   1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
   2. Potraživanja od kupaca

5.704.449

   3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
   4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
   5. Potraživanja od države i drugih institucija

95.769

   6. Ostala potraživanja

288.647

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

32.360

     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
     3. Sudjelujući interesi (udjeli)
     4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     5. Ulaganja u vrijednosne papire
     6. Dani zajmovi, depoziti i slično

32.360

     7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

103.290

D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E)  UKUPNO AKTIVA

29.368.932

F)  IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A)  KAPITAL I REZERVE

5.499.720

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

3.761.400

II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI

603.238

1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve

603.238

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

0

1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

1.135.082

1. Dobit poslovne godine

1.135.082

2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B)  REZERVIRANJA

0

     1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
     2. Rezerviranja za porezne obveze
     3. Druga rezerviranja
C)  DUGOROČNE OBVEZE

3.191.075

     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

3.191.075

     4. Obveze za predujmove
     5. Obveze prema dobavljačima
     6. Obveze po vrijednosnim papirima
     7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     8. Ostale dugoročne obveze
     9. Odgođena porezna obveza
D)  KRATKOROČNE OBVEZE

4.629.610

     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

1.285.668

     4. Obveze za predujmove
     5. Obveze prema dobavljačima

2.405.707

     6. Obveze po vrijednosnim papirima
     7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     8. Obveze prema zaposlenicima
     9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

938.236

   10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
   11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
   12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

16.048.527

F) UKUPNO – PASIVA

29.368.932

G)  IZVANBILANČNI ZAPISI

 

Prilog 4. 

                                                     DIOBENA BILANCA

                             

STANJE NA DAN   30.09.2013.

 

Naziv pozicije

Komunalac Garešnica na 30.09.

Voda d.o.o na 1.10.

Komunalac na 1.10.2013

AKTIVA
A)  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B)  DUGOTRAJNA IMOVINA

22.830.437

17.588.101

5.242.336

I. NEMATERIJALNA IMOVINA

0

0

   1. Izdaci za razvoj
   2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
   3. Goodwill
   4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
   5. Nematerijalna imovina u pripremi
   6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA

22.810.437

17.588.101

5.222.336

    1. Zemljište

151.802

28.468

123.334

    2. Građevinski objekti

18.129.578

13.190.684

4.938.894

    3. Postrojenja i oprema

160.108

160.108

    4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
    5. Biološka imovina
    6. Predujmovi za materijalnu imovinu
    7. Materijalna imovina u pripremi

4.368.949

4.368.949

0

    8. Ostala materijalna imovina
    9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

20.000

0

     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

20.000

20.000

     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
     3. Sudjelujući interesi (udjeli)
     4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     5. Ulaganja u vrijednosne papire
     6. Dani zajmovi, depoziti i slično
     7. Ostala dugotrajna financijska imovina
     8.  Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA

0

0

     1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
     2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
     3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA

6.538.495

424.236

6.114.259

I. ZALIHE

313.980

97.372

216.608

   1. Sirovine i materijal

313.980

97.372

216.608

   2. Proizvodnja u tijeku
   3. Gotovi proizvodi
   4. Trgovačka roba
   5. Predujmovi za zalihe
   6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
   7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA

6.088.865

288.647

5.800.219

   1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

0

   2. Potraživanja od kupaca

5.704.449

5.704.449

   3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

0

   4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

0

   5. Potraživanja od države i drugih institucija

95.769

95.769

   6. Ostala potraživanja

288.647

288.647

0

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

32.360

0

     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
     3. Sudjelujući interesi (udjeli)
     4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     5. Ulaganja u vrijednosne papire
     6. Dani zajmovi, depoziti i slično

32.360

32.360

     7. Ostala financijska imovina

0

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

103.290

38.217

65.072

D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E)  UKUPNO AKTIVA

29.368.932

18.012.337

11.356.595

F)  IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A)  KAPITAL I REZERVE

5.499.720

2.697.584

2.802.136

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

3.761.400

2.256.800

1.504.600

II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI

603.238

440.784

162.454

1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve

603.238

440.784

162.454

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

0

0

1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

1.135.082

0

1.135.082

1. Dobit poslovne godine

1.135.082

1.135.082

2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B)  REZERVIRANJA

0

0

     1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
     2. Rezerviranja za porezne obveze
     3. Druga rezerviranja
C)  DUGOROČNE OBVEZE

3.191.075

1.452.740

1.738.335

     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

3.191.075

1.452.740

1.738.335

     4. Obveze za predujmove
     5. Obveze prema dobavljačima
     6. Obveze po vrijednosnim papirima
     7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     8. Ostale dugoročne obveze
     9. Odgođena porezna obveza
D)  KRATKOROČNE OBVEZE

4.629.610

0

4.629.610

     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

1.285.668

1.285.668

     4. Obveze za predujmove
     5. Obveze prema dobavljačima

2.405.707

2.405.707

     6. Obveze po vrijednosnim papirima
     7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     8. Obveze prema zaposlenicima
     9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

938.236

938.236

   10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
   11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
   12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

16.048.527

13.862.013

2.186.513

F) UKUPNO – PASIVA

29.368.932

18.012.337

11.356.595

G)  IZVANBILANČNI ZAPISI
Prilog 5.
Bilješka 1.    MATERIJALNA IMOVINA
a) Popis DMI koja se nalazila pod radnom jedinicom VODA

OPIS

Nabavna

Do kraja

30.09.2013.

Neto knjigovodstvena

vrijednost

2012.

vrijednost

KONTO 0100

Pročistač otpadnih voda s prilaznim putem

4.912,02

Arteški bunari i crpilište vode

2.556,27

Zdenac čkbr 1209/1 – livada

21.000,00

 

UKUPNO ZA KONTO 0100

 

 

 

28.468,29

 

KONTO    0200

    
Ograda crpne stanice

12.467,89

12.467,89

0,00

0,00

Crpilište bunar 6B-5

159.263,07

158.135,08

1.061,75

66,24

Bunar 6B-3 na crpnoj stanici

97.952,82

97.952,82

0,00

0,00

Crpna stanica – crpilište

722.010,82

722.010,82

0,00

0,00

Građ. Dio tvornice pitke vode

38.065,14

36.923,22

1.141,92

0,00

Arteški bunar GB-4

260.115,64

260.115,64

0,00

0,00

Vodovod I. etapa

1.542.188,14

1.542.188,14

0,00

0,00

Vodovod Gajne

82.690,24

82.690,24

0,00

0,00

Vodovod Hercegovac

234.485,41

234.485,41

0,00

0,00

Vodotornjevi

523.415,17

444.484,26

19.628,07

59.302,84

2911

Vodovod Garešnički Brestovac

352.924,92

282.340,00

13.234,68

57.350,24

2911

Vodovod u Novoj ulici Garešnica

42.009,21

31.681,94

1.575,35

8.751,92

2911

Vodovod u naselju Gajne

94.324,00

57.380,43

3.537,15

33.406,42

2911

Bunar GB-5 crpilište

275.368,33

92.936,83

10.326,31

172.105,19

2911

Crpilište bunar GB-3A

201.383,37

110.760,88

7.551,88

83.070,61

2911

Vodovodni cjevovod Velika Trnava

269,392,50

148.165,89

10.102,22

111.124,39

2911

Vodovod Zdenčac

295.183,06

141.441,85

11.069,37

142.671,84

2911

Vodovod Kapelica

984.615,00

443.076,75

36.923,06

504.615,19

2911

Magistralni vodovod Garešnica-kapelica i prep. sta.

675.507,75

273.017,73

25.331,54

377.158,48

2911

Vodovod Hercegovac- Palešnik

1.190.275,00

395.877,28

44.635,31

749.762,41

Vodovod Staklena ulica, Gar. Brestovac

32.445,58

8.111,40

1.216,71

23.117,47

Vodovod Garička ulica

36.765,95

9.191,50

1.378,72

26.195,73

Rekonstrukcija crpne stanice

408.677,43

101.856,81

1.532,54

305.288,08

Novi bunar

73.134,64

7.313,46

2.742,55

63.078,63

2911

Novi bunar

254.676,77

0,00

9.550,38

245.126,39

 UKUPNO DMI  PO KONTU 0200

8.589.945,35

5.694.606,27

202.539,51

2.962.192,07

 

KONTO 0210

Nabavna

Do kraja

30.09.2013.

Neto knjigovodstvena

vrijednost

2012.

vrijednost

Lada Niva  212 14  1.7

49.157,79

49.157,79

0,00

0,00

Tlačno mjerilo sitrus 7717 1570

8.300,00

3.977,08

1.556,25

2.766,67

Tlačni senzor za mjerenje nivoa vode

17.718,00

4.429,50

3.322,12

9.966,38

Vijčani kompresor

52.200,00

46.762,50

5.437,50

0,00

Xerox frase 3600V

4.405,80

2.845,41

826,09

734,30

Agregat GEN PROMAX6000A

6.841,60

2.138,00

1.282,80

3.420,80

Računalo PC Lenovo A57

7.425,58

7.425,58

0,00

0,00

Telemetrijska i mjerna oprema

322.890,00

322.890,00

0,00

0,00

Računalo s opremom

6.734,70

6.734,70

0,00

0,00

Hladnjak Gorenje RB 3124

1.482,11

1.482,11

0,00

0,00

Nadstrešnica za odlaganjekiseline

19.136,36

19.136,36

0,00

0,00

Oprema na tvornici za pripadajuće pod. Vode

31.967,66

31.967,66

0,00

0,00

za trafostanicu – vodovod

18.040,82

18.040,82

0,00

0,00

Klorodioksidna TIPCD Lg 420

71.500,00

71.500,00

0,00

0,00

DWT 200 lit.

26.474,00

26.474,00

0,00

0,00

Aluminijska skela

6.475,00

6.475,00

0,00

0,00

 

UKUPNO DMI PO KONTU 0210

650.749,42

621.436,51

12.424,76

16.888,15

b) Popis DMI koja se nalazila pod radnom jedinicom KANALIZACIJA

OPIS

Nabavna

Do kraja

30.09.2013.

Neto knjigovodstvena

vrijednost

2012.

vrijednost

 

KONTO    0200

    
Kolektor južni – Gar. Brestovac

21.865,64

21.865,64

0,00

0,00

Kolektori

458.809,31

458.809,31

0,00

0,00

Kolektor Gar. Brestovac

378.015,77

378.015,77

0,00

0,00

Kanalizacija Gajne

122.636,99

122.636,99

0,00

0,00

Građevinski dio uređ.za proč.otp.voda

820.167,66

820.167,66

0,00

0,00

Ulična kanalizacija – Podgarička

8.295,29

8.295,29

0,00

0,00

Ul. kanalizacija u Novoj ulici Garešnica

50.705,38

38.240,35

1.901,45

10.563,58

Ul. kanalizacija Ul. Matije Gupca

292.860,06

210.865,25

10.982,25

71.012,56

Kanalizacija Garešnica

311.307,01

217.914,90

11.674,01

81.718,10

Kanalizacija Varaždinska i UL.73 samostalne bojne

130.907,44

76.908,10

4.909,03

49.090,31

Kanal. U ulici M. Gupca

51.670,00

26.050,29

1.937,63

23.682,08

Kanal. U ulici M. Gupca

284.193,00

156.306,15

10.657,24

117.229,61

Pročistač otpadnih voda I.faza

2.371.460,22

727.997,62

88.929,76

1.554.532,84

Kanalizacija Radnička- Ciglenica

5.113.174,13

1.127.461,86

191.744,03

3.793.968,24

Inf. sustav odvodnje otp. voda

3.292.528,00

429.458,40

123.469,80

2.739.599,80

Pročistač otpadnih voda II.faza

1.835.081,87

0,00

68.815,57

1.766.266,30

 UKUPNO:

15.543.677,77

4.820.993,58

515.020,77

10.207.663,42

 

KONTO    0210

    
Pristupna cesta do uređ. za otp.vode

73.286,52

73.286,52

0,00

0,00

ITT flaygt potopna mješalica za pročistač

9.955,05

4.147,94

1.866,57

3.940,54

Hidraulična elektrostrojna oprema na pročistaču

197.368,15

197.368,15

0,00

0,00

Agregat E2000

7.781,16

7.781,16

0,00

0,00

El. Kamin 3 X 400

1.031,31

1.031,31

0,00

0,00

 

UKUPNO:

289.422,19

283.615,08

1.866,57

3.940,54

SVEUKUPNO:

25.148.494,73

11.225.958,94

731.851,61

13.190.684,18

 

 

 

Prilog 5.
Bilješka 2.                                   KRATKOTRAJNA  IMOVINA – ZALIHE

Identifikacijski

Naziv

Količina

Cijena

Saldo

broj

1023

Brtva gumena

20

5,08

101,60

2

Brtva olovna

20

23,10

462,00

1530

BrtvaA

15

22,23

333,45

953

Cestovna kapa

2

63,19

126,38

1871

CijevV

26

55,54

1.444,04

1849

E-komad UNI DN 200 FISCHER

2

2.094,31

4.188,62

1937

E2 zasun

3

1.424,00

4.272,00

1755

EE PHD SYSTEM 2000

2

286,90

573,80

1900

Element

2

506,10

1.012,20

1757

EV ZAASUN

2

1.111,68

2.223,36

1913

FF Voda

1

941,45

941,45

1842

FFF

1

431,60

431,60

1843

FFRR

1

224,25

224,25

1735

Fiting PR

19

53,88

1.023,72

1923

Fitinng

9

46,88

421,92

859

Hvatač nečistoće

1

292,12

292,12

1748

Koljeno 45

10

11,30

113,00

1700

Koljeno 90

11

45,03

495,33

1911

Koljeno V

20

32,02

640,40

1400

Kutni UT FIT 90

8

120,70

965,60

1228

Kutni UT FIT zakretni PE 32

2

138,03

276,06

34

Matica

283

1,21

342,43

1404

Matica M 16

100

0,47

47,00

666

MDK komad

3

953,03

2.859,09

1451

Ogrlica H 110

15

646,14

9.692,10

1452

Ogrlica H 160

4

726,24

2.904,96

1845

Povratni ventil

2

1.311,93

2.623,86

942

Rep ogrlica voda

7

226,47

1.585,29

265

Spojnica 3/4″

26

19,90

517,40

1299

Spojnica 32 X 1M

22

14,60

321,20

1750

Spojnica I

18

1.934,84

34.827,12

1430

Spojnica kratka

35

28,03

981,05

1569

Spojnica kratka 1 vod

8

48,70

389,60

1848

Spojnica UNI DN 200 FISCHER

4

2.709,79

10.839,16

1360

Spojnica za V 1/2

1

9,81

9,81

1388

Spojnica MW

11

47,50

522,50

1600

Stremen za AC cijevi

1

226,15

226,15

973

Stremen

3

171,53

514,59

21

T komad 1/2″

9

69,06

621,54

1185

Tele. Ugradbeni Garn h  DN6/4  RD

8

150,45

1.203,60

31

Tuljak

22

59,98

1.319,56

1006

U-MULTI joint

1

3.469,60

3.469,60

1233

Ugradbena garnitura za POLY

1

453,15

453,15

1186

UNI podlož ploča siva

14

27,27

381,78

1342

Vent. Kugl voda 1″

1

58,03

58,03

655

VOD PVC

16

6,17

98,72

UKUPNO:  

97.372,19

 

 

Prilog 5.
Bilješka 3.                    MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI
KontoNazivKnjigovodstvena vrijednost
025218PROJEKT UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPAD. VODA HERCEGOVAC

166.737,20

025222NOVI  BUNAR

123.521,20

025223PROJEKT ZA LOKACIJSKU DOZVOLU KANALIZAC. NASELJA PALESNIK

58.000,00

025225VODOVODNA MREZA CIGLENICA-KANISKA IVA.

2.182.346,71

025226VODOVOD TRN0VITIČKI  POPOVAC.

1.028.948,74

025227VODOOPSK.  CJEVOVOD MALI I VELIKI ZDENCAC

479.645,45

025228VODOOPSKRBNI CJEVOVOD KAPELICA.

329.749,51

Ukupno

4.368.948,81

Prilog 5.
Bilješka 4.                      NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

KONTO

OPIS

IZNOS

1000

Žiro račun ESB

38.217

Bilješka 5.                       TEMELJNI KAPITAL
KONTO

OPIS

IZNOS

GRAD  GAREŠNICA

1.415.100

OPĆINA HERCEGOVAC

354.300

OPĆINA BEREK

279.800

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

207.600

9000

SVEUKUPNO

2.256.800

 

 

 

Bilješka 6.                        REZERVE IZ DOBITI
KONTO

OPIS

IZNOS

9240

REZERVE IZ DOBITI

440.784

Bilješka 7.                           DUGOROČNE OBVEZE
KONTO

OPIS

IZNOS

2520

KREDIT ESB PARTIJA  5103151903

1.452.740

Bilješka 8.  ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA
KONTO

OPIS

IZNOS

2911

ODGOĐENO PL. TROŠKOVA I PRIHODI BUD.RAZ.

13.862.013

Prilog 6. 

                BILANCA

                       STANJE  NA DAN 01.10.2013.

VODA D.O.O. GAREŠNICA

Naziv pozicije

Voda d.o.o na 1.10.

AKTIVA
A)  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B)  DUGOTRAJNA IMOVINA

17.588.101

I. NEMATERIJALNA IMOVINA

0

   1. Izdaci za razvoj
   2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
   3. Goodwill
   4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
   5. Nematerijalna imovina u pripremi
   6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA

17.588.101

    1. Zemljište

28.468

    2. Građevinski objekti

13.190.684

    3. Postrojenja i oprema
    4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
    5. Biološka imovina
    6. Predujmovi za materijalnu imovinu
    7. Materijalna imovina u pripremi

4.368.949

    8. Ostala materijalna imovina
    9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

0

     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
     3. Sudjelujući interesi (udjeli)
     4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     5. Ulaganja u vrijednosne papire
     6. Dani zajmovi, depoziti i slično
     7. Ostala dugotrajna financijska imovina
     8.  Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA

0

     1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
     2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
     3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA

424.236

I. ZALIHE

97.372

   1. Sirovine i materijal

97.372

   2. Proizvodnja u tijeku
   3. Gotovi proizvodi
   4. Trgovačka roba
   5. Predujmovi za zalihe
   6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
   7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA

288.647

   1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
   2. Potraživanja od kupaca
   3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
   4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
   5. Potraživanja od države i drugih institucija
   6. Ostala potraživanja

288.647

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

0

     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
     3. Sudjelujući interesi (udjeli)
     4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     5. Ulaganja u vrijednosne papire
     6. Dani zajmovi, depoziti i slično
     7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

38.217

D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E)  UKUPNO AKTIVA

18.012.337

F)  IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A)  KAPITAL I REZERVE

2.697.584

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

2.256.800

II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI

440.784

1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve

440.784

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

0

1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

0

1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B)  REZERVIRANJA

0

     1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
     2. Rezerviranja za porezne obveze
     3. Druga rezerviranja
C)  DUGOROČNE OBVEZE

1.452.740

     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

1.452.740

     4. Obveze za predujmove
     5. Obveze prema dobavljačima
     6. Obveze po vrijednosnim papirima
     7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     8. Ostale dugoročne obveze
     9. Odgođena porezna obveza
D)  KRATKOROČNE OBVEZE

0

     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
     4. Obveze za predujmove
     5. Obveze prema dobavljačima
     6. Obveze po vrijednosnim papirima
     7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     8. Obveze prema zaposlenicima
     9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
   10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
   11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
   12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

13.862.013

F) UKUPNO – PASIVA

18.012.337

G)  IZVANBILANČNI ZAPISI

 

Prilog 7.

BILANCA

STANJE NA DAN 01.10.2013.

KOMUNALAC D.O.O. GAREŠNICA  (nakon odvajanja)

Naziv pozicije

Komunalac na 1.10.2013

AKTIVA
A)  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B)  DUGOTRAJNA IMOVINA

5.242.336

I. NEMATERIJALNA IMOVINA
   1. Izdaci za razvoj
   2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
   3. Goodwill
   4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
   5. Nematerijalna imovina u pripremi
   6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA

5.222.336

    1. Zemljište

123.334

    2. Građevinski objekti

4.938.894

    3. Postrojenja i oprema

160.108

    4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
    5. Biološka imovina
    6. Predujmovi za materijalnu imovinu
    7. Materijalna imovina u pripremi

0

    8. Ostala materijalna imovina
    9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

20.000

     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
     3. Sudjelujući interesi (udjeli)
     4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     5. Ulaganja u vrijednosne papire
     6. Dani zajmovi, depoziti i slično
     7. Ostala dugotrajna financijska imovina
     8.  Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA
     1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
     2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
     3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA

6.114.259

I. ZALIHE

216.608

   1. Sirovine i materijal

216.608

   2. Proizvodnja u tijeku
   3. Gotovi proizvodi
   4. Trgovačka roba
   5. Predujmovi za zalihe
   6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
   7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA

5.800.219

   1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

0

   2. Potraživanja od kupaca

5.704.449

   3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

0

   4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

0

   5. Potraživanja od države i drugih institucija

95.769

   6. Ostala potraživanja

0

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
     3. Sudjelujući interesi (udjeli)
     4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     5. Ulaganja u vrijednosne papire
     6. Dani zajmovi, depoziti i slično

32.360

     7. Ostala financijska imovina

0

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

65.072

D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E)  UKUPNO AKTIVA

11.356.595

F)  IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A)  KAPITAL I REZERVE

2.802.136

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

1.504.600

II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI

162.454

1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve

162.454

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

1.135.082

1. Dobit poslovne godine

1.135.082

2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B)  REZERVIRANJA
     1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
     2. Rezerviranja za porezne obveze
     3. Druga rezerviranja
C)  DUGOROČNE OBVEZE

1.738.335

     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

1.738.335

     4. Obveze za predujmove
     5. Obveze prema dobavljačima
     6. Obveze po vrijednosnim papirima
     7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     8. Ostale dugoročne obveze
     9. Odgođena porezna obveza
D)  KRATKOROČNE OBVEZE

4.629.610

     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

1.285.668

     4. Obveze za predujmove
     5. Obveze prema dobavljačima

2.405.707

     6. Obveze po vrijednosnim papirima
     7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
     8. Obveze prema zaposlenicima
     9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

938.236

   10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
   11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
   12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

2.186.513

F) UKUPNO – PASIVA

11.356.595

G)  IZVANBILANČNI ZAPISI
Prilog 10.

POPIS ZAPOSLENIKA ZA VODA d.o.o.

rbr.

PREZIME I IME

OIB

1.

Bogović Zdravko

91465161471

2.

Badanjak Denis

42773701013

3.

Bambir Miroslav

19909818279

4.

Juraić Željko

32954546258

5.

Kermeci Davor

79188791999

6.

Matijak Ivan

81147986044

7.

Mlinarić Željko

15592315560