Natječaji

JAVNO NADMETANJE; Za zakup prodajnih mjesta za prodaju cvijeća i presadnica

„KOMUNALAC“ d.o.o. GAREŠNICA
Mate Lovraka bb. Garešnica
OBJAVLJUJE

JAVNO NADMETANJE
Za zakup prodajnih mjesta za prodaju cvijeća i presadnica
Na Gradskoj tržnici u Garešnici
Za razdoblje od 15.03.2014 – 15.06.2014. godine

1. Nadmetanje za zakup prodajnih mjesta održat če se u uredu na Gradskoj tržnici u Garešnici, Moslavačka 12/5.

25. Veljače 2014. godine sa početkom u 12.00 sati.

 

2. Nadmetanje je javno i obavlja se usmenim putem.

3. Nadmetanju mogu pristupiti sve fizičke i pravne osobe koje su uplatile jamčevinu u iznosu 100% od početne cijene zakupa prodajnog mjesta i koje su dostavile rješenje o upisu tvrtke u sudski registar, obrtnicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da osoba ispunjava zakonske uvjete za obavljanje trgovine na tržnici na malo, te koje nemaju nepodmirenih obaveza prema tvrtci „Komunalac“ d.o.o. Garešnica.

4. Uplata jamčevine vrši se na blagajni tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Garešnica, M. Lovraka bb. ili virmanom. Na uplatnici odnosno virmanu mora biti naznačen broj prodajnog mjesta za koje se jamčevina uplačuje. Jamčevina mora biti uplačena najmanje dva(2) sata prije početka nadmetanja.

5. Nadmetanje se obavlja tako da se početna i svaka nova ponuđena cijena podiže za najmanje 50,00 kuna. Pravo zakupa ostvaruje ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

6. Osobe koje su sudjelovale u nadmetanju a nisu ostvarile pravo na zakup prodajnog mjesta imaju pravo na povrat jamčevine. Osobe koje su uplatile jamčevinu a nisu prisustvovale nadmetanju gube pravo na povrat jamčevine.

7. Nadmetanju se izlažu prodajna mjesta sa početnom cijenom zakupa:
a) A1-A5, A7-A10, A12-A14, A16-A23  po početnoj cijeni od 800,00 kuna za tri mjeseca zakupa.
b) A6, A11, A15 po početnoj cijeni od 600,00 kuna za tri mjeseca zakupa.
Shematski prikaz rasporeda prodajnih mjesta nalazi se na oglasnoj ploći „Komunalca“ d.o.o. Garešnica, Mate Lovraka bb. i na Gradskoj tržnici u Garešnici, Moslavačka 12/5.

8. Za izlicitirana mjesta zakupoprimci moraju sklopiti ugovor o zakupu sa zakupodavcem koji vrijedi od 15.03.2014. do 15.06.2014. godine. Ugovor se mora sklopiti najkasnije u roku od osam(8) dana od dana nadmetanja. Do sklapanja ugovora zakupoprimac mora uplatiti razliku do pune izlicitirane cijene na iznos uplačene jamčevine. Osobe koje su nadmetanjem ostvarile pravo zakupa a ne potpišu ugovor u navedenom roku ili ne uplate razliku iznad postignute cijene za jedan obrok gube pravo zakupa kao i na povrat jamčevine, a prodajno mjesto se daje na ponovljeno nadmetanje koje če se održati
11. Ožujka 2014. Godine u 12.00 sati. u istim prostorijama.

9.  Pri sklapanju ugovora o zakupu zakupoprimci moraju imati dokumentaciju kojom dokazuju pravo na sklapanje ugovora (odluka-rješenje o zastupanju, obrtnicu, osobnu iskaznicu, iskaznicu nositelja OPG-a…) i žig.

„Komunalac“ d.o.o. Garešnica