Vijesti

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU KRUPNOG BIOOTPADA – GRANJE, LIŠĆE, TRAVA

Odlukom o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadana području Grada Garešnice, Službeni glasnik 1/2018 u članku 8.  korisnik usluge prikupljanja komunalnog otpada ima pravo na  dva odvoza krupnog biootpada   do 3 m³ sa mjesta potrošača. Za dodatne potrebe postoje zeleni otoci u gradu   i sabirnica biootpada u Industrijskoj ulici koja radi od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Odvoz krupnog biootpada ( granje, lišće, trava) vršit će se isključivo u ožujku i listopadu.

Za sve  odvoze  krupnog biootpada više od dva puta usluga će se dodatno  naplaćivati.