Vijesti

OBAVIJEST O OTVARANJU I KORIŠTENJU RECIKAŽNOG DVORIŠTA U GAREŠNICI

Poštovani korisnici,
u ponedjeljak 30. studenog počinje s radom reciklažno dvorište u Garešnici na adresi
Industrijska ulica 17. Svi zeleni otoci na području Grada Garešnice u ponedjeljak 30. studenog
povlače se s terena te sav selektirani otpad koji ste do sad predavali u zelene otoke, od
ponedjeljka predajete u reciklažno dvorište.
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:

ponedjeljak – petak od 10.00 do 17.00 sati,
subota od 07.00 do 12.00 sati,
nedjeljom i blagdanom – ne radi.

U nastavku nekoliko informacija o reciklažnom dvorištu i načinu korištenja dvorišta.

Što je reciklažno dvorište?

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Koja je razlika reciklažnog dvorišta i zelenih otoka?

U reciklažnom dvorištu zaprimati će se i voditi evidencija o zaprimljenom komunalnom otpadu
nastalom u kućanstvu: problematični otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastika, tekstil i
krupni (glomazni) otpad. Nadalje, u reciklažnom dvorištu odvojeno će se skladištiti otpad u
odgovarajućim spremnicima, predavati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom
otpada te sudjelovati u sustavima gospodarenja posebnom kategorijom otpada na način propisan
propisom kojim se ureduje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Tko može koristiti usluge reciklažnog dvorišta?

Pravo korištenja imaju fizičke osobe /kućanstva – korisnici javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada s područja Grada Garešnice. Odnosno, reciklažno dvorište namijenjeno je
isključivo odvojenom sakupljanju otpada građana s područja Gard Garešnice tj. trajnim i
povremenim korisnicima koji koriste nekretnine na području Grada Garešnice, a koji plaćaju javne
uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada tvrtki Komunalac d.o.o.

Koja je cijena usluge korištenja reciklažnog dvorišta?

Uslugu reciklažnog dvorišta mogu bez naknade koristiti sve fizičke osobe/ kućanstva – korisnici
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Troškovi rada reciklažnog dvorišta bit
će sadržani u ukupnoj cijeni javne usluge.

Kako koristiti reciklažno dvorište?

1. RAZVRSTAVANJE
Prije dolaska u reciklažno dvorište, a radi izbjegavanja nepotrebne gužve, razvrstajte otpad
prema vrstama (problematični otpad – ambalaža koja sadrži opasne tvari, otapala, kiseline,
lužine, pesticidi, ulja i masti vozila, boje, tinte, akumulatori, baterije, otpad koji sadrži živu; otpadni
papir, staklo, metal, plastika, tekstil; glomazni otpad; jestiva ulja i masti, deterdženti, lijekovi,
električna i elektronička oprema; toneri; otpadne gume, građevinski otpad iz kućanstva*

* odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja
sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci

2. UPIS
Korisnik je dužan prilikom dolaska u reciklažno dvorište predočiti osobnu iskaznicu radi upisa u
evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu.

3. VAGANJE
Otpad koji ste pripremili za odlaganje se važe i upisuje u evidenciju o zaprimljenom komunalnom
otpadu.

4. ODLAGANJE
Nakon upisa u evidenciju, prema uputama djelatnika, otpad je potrebno odložiti u za to predviđene
spremnike.

5. ZBRINJAVANJE
Kad se napune spremnici, otpad se predaje tvrtkama ovlaštenim za gospodarenje određenim
vrstama otpada.

Vaš Komunalac d.o.o.