Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 19/22) pisane prigovore Komunalcu d.o.o., možete uputiti na sljedeće načine:

Ukoliko korisnik nije zadovoljan odgovorom ima pravo podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamaciju potrošača Komunalaca d.o.o., kao drugostupanjskom tijelu, na sljedeći način: