OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19) i Uredbi o
gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, NN 84/19), tvrtka KOMUNALAC d.o.o. tijekom listopada i studenog 2019. godine na području Grada Garešnice, provodi sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u okviru javne usluge, na kolnom ulazu korisnika bez naknade.


Iznošenje i odvoz glomaznog otpada na području Grada Garešnice obavljati će se prema sljedećem rasporedu.