3.  OBRAČUNSKA JEDINICA PROČISTAČ I KANALIZACIJA

Mehaničko-biološki pročistač grada Garešnice pušten je u pogon 1984. godine i radi kontinuirano do danas.

Broj priključaka: 1721 korisnik

Kanalizacije ima 38 km, sa jednom precrpnom stanicom

Kanalizaciju ima na području grada Garešnice i Garešničkog Brestovca