PRAVNA I OPĆA SLUŽBA

Pravna i opća služba obavlja pravne i opće poslove za sve Obračunske jedinice i službe u Komunalcu d.o.o. i za Plin d.o.o. Garešnica
Pod pravnim i općim poslovima podrazumijeva se obavljanje poslova koji proizlaze iz radnih odnosa, izrađivanje akata, ugovora, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, priprema dokumentacije za ovrhe i tužbe, poslovi vezani za organe tvrtke, pisanje zapisnika i odluka.
U ovoj službi obavljaju se i poslovi vezani za zaštitu na radu i poslovi skladištara, poslovi urudžbenog zapisnika i poslovi otpreme pošte.

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

Služba računovodstva i financija obavlja računovodstvene i financijske poslove za sve Obračunske jedinice i službe u Komunalcu d.o.o. Garešnica i za Plin d.o.o. Garešnica.
Pod računovodstvenim i financijskim poslovima podrazumijeva se:
Izrada završnog računa, izvješća o financijskom poslovanju po mjesecima, provodi i pravilno primjenjuje materijalno financijske propise.
Služba za računovodstvo i financije odgovorna je za obračun poreza, pravovremeno dostavljanje istog nadležnom organu.
Vrši kontiranje financijskih dokumenata, izrađuje kalkulacije i predlaže cijene komunalnih i vankomunalnih usluga.
U ovoj službi vrši se i obračun plaća te naplata potraživanja i obveza.